1. Facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal

El Centre de Suport Familiar El Rodolí és un espai on les famílies poden deixar els seus infants en els moments que realment ho necessiten, sense horaris fixos ni requeriments d’assistència. Això permet a les famílies organitzar-se i maximitzar el temps que els adults comparteixen amb els nens i nenes.

2. Assegurar el benestar del infants i la satisfacció de totes les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre

El Rodolí és un espai acollidor i segur que compta amb els recursos humans i materials necessaris per garantir la seguretat i el benestar dels infants. Durant la seva estada al centre es respecten els ritmes dels infants i s’adeqüen les activitats a les seves edats i necessitats. Pensant especialment en les necessitats específiques de la primera infància, el centre disposa d’àrees de descans, higiene i alimentació.

3. Treballar amb un projecte educatiu i de funcionament basat en el joc

El joc es un dret dels infants i l’activitat principal dels nens i nenes de totes les edats. Per mitjà del joc, els infants prenen consciència d'ells mateixos i del seu entorn, es relacionen amb els adults i amb els altres infants i es preparen per a assumir el seu paper a la societat.

El Centre de Suport Familiar El Rodolí concreta les seves activitats a partir d’un projecte educatiu basat en el joc que pretén fomentar el desenvolupament integral de la persona, la relació social sense discriminació i els valors com la solidaritat, la coeducació, els drets humans i la cohesió social.

La llengua vehicular i d'aprenentatge del Rodolí és el català. També fomentarem l'anglès mitjançant cançons, activitats i jocs.